ประกาศประชาพิจารณ์

รายการ

วันที่ลงประกาศ
ร่างประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ ประกวดราคางานจ้างผลิตของสมนาคุณปี พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (8.09 MB) 25/03/2567
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์ซองจดหมายพร้อมแบบฟอร์มแจ้งสมาชิกอายุครบ 60 ปี หรือสมาชิกกรณีอื่น ๆ เพื่อนำส่งไปรษณีย์
PDF icon ดาวน์โหลด (4.02 MB) 06/02/2567
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการงานจ้างเผยแพร่ สปอตโฆษณา กอช. ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (5.25 MB) 28/09/2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management)
PDF icon ดาวน์โหลด (1.45 MB) 25/09/2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิล โรลอัพ และชุดจัดแสดงนิทรรศการ สำหรับหน่วยบริการสมาชิก และเครือข่ายของ กอช
PDF icon ดาวน์โหลด (4.65 MB) 13/09/2566
ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างผู้ดำเนินการพิมพ์และบริหารจัดการสมุดเงินออม กองทุนการออมแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
PDF icon ดาวน์โหลด (5.66 MB), PDF icon ดาวน์โหลด (50.04 MB) 16/06/2566
ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครื่อข่าย และโมบายแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน
PDF icon ดาวน์โหลด (6.16 MB) 23/05/2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับแผนการบริหารความต่อเนื่องของ กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (9.87 MB) 16/05/2566
ร่างประกาศงานจ้างผลิตของสมนาคุณปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
PDF icon ดาวน์โหลด (4.28 MB) 03/05/2566
ร่างประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ ประกวดราคางานจ้างผลิตของสมนาคุณปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (4.68 MB) 05/04/2566

Pages