ประกาศรับเช็ค

เช็คทุกฉบับสั่งจ่าย จาก ธนาคารกรุงไทย สาขาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และ ใบกำกับภาษี (ถ้ามี)  

2. สำเนาบัตรประชาชน 

3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) 

4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ) 

5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

วัน เวลา และสถานที่รับเช็ค

วัน : ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน (กรณีตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร จะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป)

เวลา : 9.00น. – 12.00น. และ  13.00น. – 17.00น. (พักเที่ยง 12.00น. – 13.00น.)

สถานที่ : กองทุนการออมแห่งชาติ ชั้น 4 ติดต่อ ฝ่ายการเงิน โทร.02-049-9000 ต่อ 416, 417