ประกาศราคากลาง

รายการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารราคากลาง วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางงานซื้อซอฟต์แวร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิก 
PDF icon ดาวน์โหลด (403.59 KB) 20/09/2565
ราคากลางงานเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี 
PDF icon ดาวน์โหลด (272.09 KB) 16/09/2565
ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
PDF icon ดาวน์โหลด (269.54 KB) 02/09/2565
ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
PDF icon ดาวน์โหลด (267.97 KB) 05/08/2565
ราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้รองรับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
PDF icon ดาวน์โหลด (316.61 KB) PDF icon ดาวน์โหลด (316.61 KB) 29/04/2565
ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนของกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี 2565
PDF icon ดาวน์โหลด (656.52 KB) 22/04/2565
ราคากลางงานเช่ารถประจำตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  จำนวน 1 คัน
PDF icon ดาวน์โหลด (273.75 KB) 19/04/2565
ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. 2565 กองทุนการออมแห่งชาติ 
PDF icon ดาวน์โหลด (373.93 KB) 12/04/2565
ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (257.34 KB) 22/02/2565
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารเงินลงทุน
PDF icon ดาวน์โหลด (286.15 KB) 21/02/2565

Pages