ประกาศราคากลาง

รายการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารราคากลาง วันที่ประกาศ
ประกวดราคางานจ้ดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless)
PDF icon ดาวน์โหลด (64.81 KB) PDF icon ดาวน์โหลด (719.97 KB) 30/09/2563
ประกวดราคางานโครงการจ้างเหมาบริการระบบศูนย์บริการสมาชิกสัมพันธ์ (Call Center) ปี 2563
PDF icon ดาวน์โหลด (368.6 KB) 09/09/2563
ประกวดราคางานการจัดซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการริหารเงินลงทุน
PDF icon ดาวน์โหลด (10.4 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (326.41 KB) 07/07/2563
ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงพื้นที่กองทุนการออมแห่งชาติอาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ พร้อมครุภัณฑ์
PDF icon ดาวน์โหลด (1.12 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (44.51 KB) 18/06/2563
ประกวดราคางานจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี พ.ศ. 2563 กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (2.97 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (419 KB) 12/05/2563
ประกวดราคางานจัดจ้างพิมพ์สมุดเงินออมกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (2.97 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (419 KB) 05/05/2563
ประกวดราคางานจ้างพัฒนาระบบทะเบียนสมาชิกให้รองรับการพิมพ์รายการเคลื่อนไหวเงินออม สำหรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (1.02 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (40.5 KB) 30/04/2563
ประกวดราคางานจ้างผลิตกระเป๋าผ้าเดินทาง กอช. พร้อมจัดส่ง “โครงการให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกเพื่อรักษาสมาชิก” 
PDF icon ดาวน์โหลด (2.36 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (391.54 KB) 27/04/2563
ประกวดราคางานจ้างผลิตเสื้อเปาโล (สำหรับตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน)   ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) 
PDF icon ดาวน์โหลด (2.64 MB) 20/03/2563
ประกวดราคางานจ้างพิมพ์ใบแจ้งการยืนยันการเป็นสมาชิกชนิดปิดผนึกเป็นซอง (Self Sealer) และซองจดหมายพร้อมแบบฟอร์มแจ้งสมาชิกอายุครบ 60
PDF icon ดาวน์โหลด (1.82 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (232.67 KB) 11/12/2562

Pages