ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากกิจกกรรมโปรโมชัน เมษา พาออม จำนวน 300 รางวัล

ระยะเวลาการจัดโปรโมชัน 1-30 เมษายน 2564 

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ กอช. กำหนด