รายการ

วันที่ประกาศ
ประกวดราคางานจ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กอช. พร้อมทั้งนำส่งไปรษณีย์ไทย และที่ทำการปกครองอำเภอ 
PDF icon ดาวน์โหลด (451.31 KB) 18/11/2563
ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
PDF icon ดาวน์โหลด (1.7 MB) 13/11/2563
ประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
PDF icon ดาวน์โหลด (2.1 MB) 11/11/2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่มาชิก กอช. ปี 2563
PDF icon ดาวน์โหลด (5.6 MB) 13/10/2563
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless) สำหรับสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (751.14 KB) 08/10/2563
ประกวดราคาจัดซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารเงินลงทุน
PDF icon ดาวน์โหลด (2.29 MB) 23/07/2563
ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่กองทุนการออมแห่งชาติ อาคาร เอสเอ็ม ทาวน์เวอร์ พร้อมครุภัณฑ์
PDF icon ดาวน์โหลด (158.08 KB) 23/06/2563
ประกวดราคางานจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี พ.ศ. 2563 กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (947.97 KB) 19/05/2563
ประกวดราคางานจ้างพิมพ์สมุดเงินออมกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (4 MB) 13/05/2563
ประกวดราคางานจ้างพัฒนาระบบทะเบียนสมาชิกให้รองรับการพิมพ์รายการเคลื่อนไหวเงินออมสำหรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (1.08 MB) 12/05/2563

Pages