รายการ

วันที่ประกาศ
ประกวดราคางานจัดจ้างผู้บำรุงรักษาฐานข้อมูล Oracle Database สำหรับระบบทะเบียนสมาชิก
PDF icon ดาวน์โหลด (2.27 MB) 03/05/2562
ประกวดราคางานจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดส่งข้อความสัั้น SMS
PDF icon ดาวน์โหลด (1.1 MB) 30/10/2561
ประกวดราคางานจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดส่งข้อความสัั้น SMS เพื่อแจ้งสิทธิสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตกรและแจ้งข้อมูลสมาชิก กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (677.66 KB) 05/10/2561
ประกวดราคางานจัดจ้างดำเนินงานจัดส่งข้อความสั้น SMS ถึงผู้มีรายได้น้อยและสมาชิก กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (82.03 KB) 25/09/2561
ประกวดราคางานจ้างผลิตร่ม กอช. พร้อมบรรจุกล่องจำนวน 5,000 คัน
PDF icon ดาวน์โหลด (3.08 MB) 19/09/2561
ประกวดราคางานจ้าง IT Audit แอพพลิเคชั่นโปรแกรมทะเบียนสมาชิก
PDF icon ดาวน์โหลด (462.43 KB) 10/09/2561
ประกวด "ยกเลิก" งานจ้าง IT Audit แอพพลิเคชั่นโปรแกรมทะเบียนสมาชิก
PDF icon ดาวน์โหลด (229.39 KB) 29/08/2561
ประกวดราคางานจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุและโทรทัศน์
PDF icon ดาวน์โหลด (618.21 KB) 25/06/2561

Pages