วันนี้ (20 ต.ค.64) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประชุมทางไกล (VOD Conference ) ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับ นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช. ) พร้อมด้วย นายเจษฎา มิ่งสมร กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคตะวันออก กองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน และการออมเงิน กับตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงในรูปแบบสหกรณ์เคหะสถาน ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก จำนวน 6 สหกรณ์ ภาคกลาง ตะวันตก จำนวน 4 สหกรณ์ ภาคใต้ จำนวน 4 สหกรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 สหกรณ์ ภาคเหนือ จำนวน 3 สหกรณ์ และเครือข่ายชุมชนริมคลอง 2 สหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 25 สหกรณ์ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการให้ กอช. และ พอช. สร้างความเข้มแข็งให้ความรู้ ความเข้าใจการบริหารการเงินให้กับชุมชน และสมาชิกขององค์กรชุมชนได้ทราบถึงประโยชน์และความสำคัญของการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียม ในการรับสิทธิประโยชน์จาก กอช. พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มครอบคลุมทุกพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบท ให้สามารถเข้าถึงและเป็นสมาชิกออมเงินกับ กอช. โดยมีแผนการดำเนินงานที่จะให้องค์กรชุมชนเป็นเครือข่าย กอช. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับสมัครสมาชิก กอช. และรับส่งเงินสะสมงวดถัดไป

 

, ,