วันนี้ (16 สิงหาคม 2564) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นสักขีพยานและมอบนโยบาย ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการออม ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการออมให้นิสิต นักศึกษา บุคลากรในสถานศึกษาได้เข้าใจการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (Personal financial planning) โดยส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการลงทุน สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาได้บรรจุเนื้อหาการวางแผนทางการเงิน และการลงทุนในวิชาศึกษาทั่วไป General Education (GenEd) ให้กับนิสิต นักศึกษา ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองอย่างมั่นคง

ซึ่งในกิจกรรมงานวันนี้ได้มีอธิการบดี และคณะผู้บริหารในแต่ละสถานศึกษากว่า 174 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้การการกับดูแลของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมขานรับนโยบายและฟังการเสวนาผ่านระบบประชุม ทางไกล (Video Conference) เพื่อนำข้อมูลความรู้ต่างๆ ไปถ่ายทอดต่อในสถานศึกษาของตนเองต่อไป

, , , ,