2566

รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

PDF icon Download (35.07 KB)

2565

รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

PDF icon Download (35.5 KB)

2564

รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

PDF icon Download (35.41 KB)

2563

รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

PDF icon Download (40.5 KB)