“สช. หนุนเยาวชน เพิ่มทักษะการบริหารจัดการเงินเพื่ออนาคตกับ กอช.”

วันนี้ (22 กันยายน 2564) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบนโยบาย ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริม

การออม ระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในกลุ่มนักเรียน สังกัด สช. ให้มีเงินออมกับ กอช. ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยมี

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประเดิมสมัครเป็นสมาชิก กอช. ผ่านแอปพลิเคชัน กอช. เป็นตัวอย่างการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งในวันนี้ได้มีผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จากสถานศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้สังกัด สช. รับมอบนโยบายเพื่อดำเนินการส่งเสริมการออมกับ กอช.

ในโรงเรียนเอกชน จำนวน 840 แห่ง ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

, , , , , , , ,