2565

รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนสิงหาคม 2565

PDF icon Download (461.46 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนกรกฎาคม 2565

PDF icon Download (459.83 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนมิถุนายน 2565

PDF icon Download (459.24 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนพฤษภาคม 2565

PDF icon Download (458.36 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนเมษายน 2565

PDF icon Download (403.19 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนมีนาคม 2565

PDF icon Download (452.01 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนกุมภาพันธ์ 2565

PDF icon Download (439.29 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนมกราคม 2565

PDF icon Download (441.71 KB)

2564

รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนธันวาคม 2564

PDF icon Download (441.09 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนพฤศจิกายน 2564

PDF icon Download (438.23 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนตุลาคม 2564

PDF icon Download (438.48 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนกันยายน 2564

PDF icon Download (326.25 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนสิงหาคม 2564

PDF icon Download (547.55 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนกรกฎาคม 2564

PDF icon Download (540.63 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนมิถุนายน 2564

PDF icon Download (448.84 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนพฤษภาคม 2564

PDF icon Download (530.05 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนเมษายน 2564

PDF icon Download (332.78 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนมีนาคม 2564

PDF icon Download (431.52 KB)

Pages

2563

รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนธันวาคม 2563

PDF icon Download (359.77 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนพฤศจิกายน 2563

PDF icon Download (494.33 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนตุลาคม 2563

PDF icon Download (494.49 KB)

ข้อมูลกองทุน (Fund Profile) เดือนกันยายน 2563

PDF icon Download (493.63 KB)