อินโฟกราฟฟิก

วางแผนการออมกับ กอช

ออมได้ ... ออมต่อเนื่อง

ไม่เสียสิทธิ์การเป็นสมาชิก กอช

ออมไม่ต่อเนื่อง ยังเป็นสมาชิกกอช

ออมต่อเนื่องจนวัยเกษียณ

ออมช้า ดีกว่าไม่ได้เริ่มออม

กรณีได้รับเงิน เมื่ออายุ 60 ปี

กรณีได้รับเงินคืน สมาชิกเสียชีวิต

ไม่เสียสิทธิ์ที่พึงได้รับจากรัฐบาล

ช่องทางการสมัครและส่งเงินออม

แผ่นพับแนะนำกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

เต้นท์การ์ดข้อมูล กอช.