ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้สมัครงาน

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับผู้สมัครงาน

-----------------------------

กองทุนการออมแห่งชาติ (“กอช.”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงจัดให้มีประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวิธีการที่ กอช. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อ กอช. เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ กอช. ได้รับจะถูกนำไปใช้ตามที่กฎหมายกำหนด โดย กอช. อาจมีความจำเป็นตามกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ กอช. มีความเป็นธรรม โปร่งใส และเคารพต่อหลักการจำกัดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

๑. วิธีที่ กอช. รับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

๑.๑ กอช. เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับ กอช. โดยตรง

กอช. อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบต้นฉบับเอกสาร สำเนาเอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่โดยตรง

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กอช. ได้รับมาจากหน่วยงานภายนอกหรือบุคคลภายนอก

๑.๒ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุ ในประกาศฯ ฉบับนี้ วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน กอช. จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

๒. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวม

๒.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

(๑) ข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุตัวตนและเพื่อการติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เพศ วันเดือน ปีเกิด อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

(๒) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสมัครงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน เอกสารใบรับรอง และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น เป็นต้น

(๓) ข้อมูลบุคคลภายนอกที่ท่านให้ไว้ เช่น ข้อมูลระบุตัวตนของบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่ท่าน อ้างอิงเพื่อการตรวจสอบและรับรองการทำงาน เป็นต้น

๒.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว) กอช. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเท่าที่จำเป็น โดยได้รับความยินยอม โดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง กอช. จะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของท่าน ทั้งนี้ กอช. อาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ดังต่อไปนี้

(๑) ข้อมูลสุขภาพ

(๒) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา

(๓) ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ซึ่งจะเก็บจากการเอกสารที่ท่านนำมาแสดง หรือท่านยินยอมให้ ตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สำนักงานกำหนด

๓. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

๓.๑ กอช. เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
๑. เพื่อตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน รวมถึง กอช. พิจารณาคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือว่าจ้างเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานให้กับ กอช. เป็นความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา หรือมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือกรณีการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกรณีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
๒. เพื่อดำเนินการสัมภาษณ์งาน วิเคราะห์ตรวจสอบประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง เป็นความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา หรือมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือกรณีการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกรณีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
๓. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของบุคคล และทรัพย์สินของ กอช. - เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
- เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

๓.๒ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ กอช. จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่กฎหมายกำหนดตามข้อ ๓.๑ ข้างต้น ในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลแก่ กอช. เพื่อให้ กอช. สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าวแก่ กอช. อาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือว่าจ้างเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานของ กอช. ได้

๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

๔.๑ การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์หรือเปิดเผย

(๑) กอช.อาจใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของ กอช. หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ กอช. ได้ เพื่อการใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่ กอช. จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานต่อไปนี้

(๑.๑) ผู้ที่ปฏิบัติงานของ กอช.

(๑.๒) หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น กรมบังคับคดี ศาล เป็นต้น

๔.๒ กอช. จะดูแลไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานของ กอช. หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามภารกิจของ กอช. เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน หรือเป็นกรณีที่ กอช. จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้

๔.๓ ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นบุคคลภายนอก กอช. จะจัดให้มีข้อตกลงระหว่างกอช. กับผู้ประมวลผลข้อมูล เพื่อกำหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ กอช. กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ กอช. จะจัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย

๕. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กอช. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น กอช. จะลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรือระบบของ กอช. และผู้ซึ่งให้บริการแก่ กอช. (ถ้ามี) หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้เว้นแต่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ กอช. ยังมิได้สิ้นสุดลง หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของ กอช. หรือกรณีมีข้อพิพาททั้งก่อนและในระหว่างดำเนินคดีทางศาลจนสิ้นสุดระยะเวลาบังคับคดีตามกฎหมาย

โดยที่สำหรับผู้สมัครงานที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน กอช. จะเก็บข้อมูลของท่านไว้ไม่เกิน 1 ปี เมื่อการสรรหาผู้สมัครงานของกองทุนแต่ละครั้งเสร็จสิ้น และไม่ได้รับการคัดเลือก

๖. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการดังต่อไปนี้

๖.๑ สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับ กอช. เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว

๖.๒ สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถแจ้งให้ กอช. ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงมีสิทธิขอให้ กอช. เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

๖.๓ สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิที่ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจาก กอช. ขอให้ กอช. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ กอช. ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

๖.๔ สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้ กอช. ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณี

(๑) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษา ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(๒) ท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ กอช. ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป

(๓) ท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(๔) เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๖.๕ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้ กอช. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กอช. อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(๒) ท่านขอให้ กอช. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากท่านมีความจำเป็นต้องขอให้ กอช. เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

๖.๖ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ กอช. มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ กอช.

๖.๗ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิข้างต้นตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะในกรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดำเนินการเพื่อประโยชน์ สาธารณะหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ กอช. สิทธิของท่านในบางกรณีอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โดยกรอกแบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทาง www.nsf.or.th โดย กอช. จะพิจารณาดำเนินการตามคำร้องหรือปฏิเสธคำร้องของท่านและแจ้งผลกลับไปภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ กอช. ได้รับเอกสารคำร้องขอใช้สิทธินั้น

ท่านสามารถแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งเหตุรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง www.nsf.or.th

หากท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นว่า กอช. ปฎิบัติต่อสิทธิของท่านไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมาย ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้

๗. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

กอช. จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของ กอช. เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

๘. วิธีการติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : กองทุนการออมแห่งชาติ เลขที่ ๙๗๙/๓๗ - ๔๑ ชั้น ๑๘ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๐๔๙ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๐๑ - ๕๐๔ อีเมล saraban@nsf.or.th

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : กองทุนการออมแห่งชาติ เลขที่ ๙๗๙/๓๗ - ๔๑ ชั้น ๑๘ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๐๔๙ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๐๑ - ๕๐๔ อีเมล dpo@nsf.or.th

๙. การปรับปรุงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ประกาศฉบับนี้อยู่ภายใต้การตรวจสอบและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น จึงอาจมีการปรับปรุงแก้ไขได้เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เมื่อมีการปรับปรุงประกาศ กอช. จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ กอช. โดยเร็วที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖