ประกาศการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการใช้งานกล้องวงจรปิด

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ
เรื่อง การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการใช้งานกล้องวงจรปิด

-----------------------------

โดยที่เป็นการสมควรประกาศแนวนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการใช้งานกล้องวงจรปิด ภายในพื้นที่ของกองทุนให้ทราบโดยทั่วกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ เลขาธิการจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการใช้งานกล้องวงจรปิด”

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนการออมแห่งชาติ

“บุคคล” หมายความว่า พนักงานหรือลูกจ้างของกองทุน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาติดต่อภายในพื้นที่ของกองทุน

“พื้นที่ของกองทุน” หมายความว่า พื้นที่ที่เป็นสถานที่ทำการปกติของกองทุนและให้หมายความรวมถึงพื้นที่โดยรอบพื้นที่ดังกล่าวด้วย

ข้อ ๓ กองทุนขอประกาศนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการใช้งานกล้องวงจรปิดเพื่อให้ บุคคลทราบถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๔ ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

กองทุนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้

(๑) ความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

(๒) ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกองทุนหรือบุคคล โดยประโยชน์ดังกล่าว มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น

(๓) ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานและทรัพย์สินของกองทุน

ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กองทุนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ของกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของบุคคล ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของบุคคล

(๒) เพื่อปกป้องพื้นที่ของกองทุน สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งทรัพย์สินของกองทุนและบุคคลจาก ความเสียหาย การขัดขวาง การทำลายซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรืออาชญากรรมอื่น

(๓) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และ ดำเนินคดีทางกฎหมาย

(๔) เพื่อให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัย หรือกระบวนการร้องทุกข์

(๕) เพื่อให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวนหรือกระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียน

(๖) เพื่อให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือป้องกันการดำเนินคดีใด ๆ

ข้อ ๖ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและใช้

โดยวัตถุประสงค์ตามข้อ ๕ กองทุนจึงติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่มองเห็นได้และติดตั้งป้ายแสดงว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิดในพื้นที่ของกองทุนที่กองทุนพิจารณาว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ของกองทุนดังต่อไปนี้

(๑) ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของบุคคลและพื้นที่ของกองทุน

(๒) ภาพทรัพย์สินของบุคคล เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ของกองทุนที่อาจเป็นการล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องน้ำ

ข้อ ๗ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล

กองทุนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมด้วยกล้องวงจรปิดไว้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เว้นแต่ ในกรณีที่กองทุนมีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของประกาศนี้ ซึ่งกองทุนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงาน หรือบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความ

(๒) บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของบุคคล

(๓) บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สิน และมีความจำเป็นต้องขอให้ กองทุนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของตนเอง

ข้อ ๘ สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงกำหนดให้บุคคลสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ ดังต่อไปนี้

(๑) สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่กองทุนเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่ ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิปฏิเสธคำขอของบุคคลตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือในกรณีที่คำขอของบุคคลจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

(๒) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(๓) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่กองทุนทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของบุคคลที่ให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

(ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของประกาศนี้ แต่บุคคลประสงค์ให้กองทุนเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย

(ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่กองทุนกำลังพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(๔) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ ในกรณีที่กองทุนมีเหตุที่จะปฏิเสธคำขอใช้สิทธินั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น กองทุนสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของ กองทุน

ข้อ ๙ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของประกาศนี้ กองทุนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมด้วยกล้องวงจรปิดไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันเริ่มบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว กองทุนจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ดังกล่าวด้วยการลบหรือบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมด้วยกล้องวงจรปิดซ้อนทับไปโดยอัตโนมัติ

ข้อ ๑๐ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

กองทุนมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมทั้งในเชิงเทคนิค และการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหายหรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งองค์กร พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งหลักการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นความลับ (Confidentiality) รวมทั้ง ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ กองทุนได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวและประกาศนี้ในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

กองทุนกำหนดให้พนักงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ โดยกองทุนจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

ข้อ ๑๒ การปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม

กองทุนอาจพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ให้เหมาะสมได้ตามที่เห็นสมควรและ จะแจ้งให้บุคคลทราบผ่านทาง www.nsf.or.th อย่างไรก็ตาม กองทุนขอแนะนำให้ตรวจสอบการปรับปรุงหรือ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศนี้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่ของกองทุน

การที่บุคคลใดเข้ามาในพื้นที่ของกองทุนย่อมถือเป็นการรับทราบข้อกำหนดในประกาศนี้แล้ว และหากบุคคลใดไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดในประกาศนี้ แต่ยังคงเข้ามาในพื้นที่ของกองทุนจะถือว่าบุคคลนั้น รับทราบข้อกำหนดในประกาศนี้และรับทราบการปรับปรุงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ที่กองทุนได้ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านช่องทางตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งแล้ว

ข้อ ๑๓ การติดต่อสอบถาม

ผู้ที่ประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้เพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากช่องทางต่อไปนี้

(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

กองทุนการออมแห่งชาติ เลขที่ ๙๗๙/๓๗ - ๔๑ ชั้น ๑๘ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๔๙ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๐๑ - ๕๐๔

อีเมล saraban@nsf.or.th

(๒) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

กองทุนการออมแห่งชาติ เลขที่ ๙๗๙/๓๗ - ๔๑ ชั้น ๑๘ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๔๙ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๐๑ - ๕๐๔

อีเมล dpo@nsf.or.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖