ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับกิจการบริหารสำนักงาน

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับกิจการบริหารสำนักงาน

-----------------------------

กองทุนการออมแห่งชาติ (“กอช.”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงจัดให้มีประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวิธีการที่ กอช. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อ กอช. เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ กอช. ได้รับจะถูกนำไปใช้ตามที่กฎหมายกำหนด โดย กอช. อาจมีความจำเป็นตามกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ กอช. มีความเป็นธรรม โปร่งใส และเคารพต่อหลักการจำกัดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้สำหรับเจ้าของข้อมูลบุคคล ดังต่อไปนี้

(๑) พนักงาน ลูกจ้างของ กอช.

(๒) คณะกรรมการ กอช. คณะอนุกรรมการต่าง ๆ

(๓) คณะทำงานต่าง ๆ ของ กอช.

๑. วิธีที่ กอช. รับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

๑.๑ กอช. เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับ กอช. โดยตรง

กอช. อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบต้นฉบับเอกสาร สำเนาเอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่โดยตรง

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กอช. ได้รับมาจากหน่วยงานภายนอกหรือบุคคลภายนอก

๑.๒ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุ ในประกาศฯ ฉบับนี้ วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน กอช. จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

๒. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวม

๒.๑ ข้อมูลทั่วไป

(๑) ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตนของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รหัสประจำตัว หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ลายมือชื่อ รูปถ่าย เป็นต้น

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตนของบุคคลในครอบครัวผู้ปฏิบัติงาน (คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา) เพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ กอช. หรือเพื่อการตรวจสอบการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เช่น ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น

(๒) ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุม

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตนของบุคคลซึ่งเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาของ กอช. เช่น ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล Line ID ประวัติการทำงาน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ลายมือชื่อ รูปถ่าย เป็นต้น

๒.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว) กอช. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเท่าที่จำเป็น โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง กอช. จะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของท่าน ทั้งนี้ กอช. อาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูสุขภาพ

(ข) ข้อมูลประวัติอาชญากรรม

๓. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

๓.๑ กอช. เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและลูกจ้างของ กอช. ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
๑. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาล การทำประกันชีวิต การทำประกันอุบัติเหตุ การทำประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เป็นต้น เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกรณีความจำเป็น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
๒. เพื่อการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กอช. กำหนดอำนาจหน้าที่ อาทิ การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขึ้นเงินเดือน การบันทึกวันเวลาปฏิบัติงาน วันลา วันหยุด และการปฏิบัติงานล่วงเวลา เป็นต้น เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกรณีความจำเป็น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
๓. เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการร่วมประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการ กอช. การประชุมอนุกรรมการต่าง ๆ ของ กอช. หรือการประชุมคณะทำงานต่าง ๆ ของ กอช. เป็นต้น เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกรณีความจำเป็น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
๔. เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาพของท่านทั้งในรูปแบบเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง เพื่อการประชาสัมพันธ์์ เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
๕. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของบุคคล และทรัพย์สินของ กอช. - เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
- เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

๔.๑ การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์หรือเปิดเผย

(๑) กอช.อาจใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของ กอช. หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ กอช. ได้ เพื่อการใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่ กอช. จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานต่อไปนี้

(๑.๑) หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น กรมบังคับคดี ศาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสรรพากร เป็นต้น

(๑.๒) หน่วยงานกำกับดูแลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

(๑.๓) บุคคลหรือหน่วยงานที่ กอช. จ้างให้เก็บข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(๑.๔) หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่น ๆ เพื่อดำเนินวัตถุประสงค์ ด้านการตรวจสอบการดำเนินงานของ กอช.

๔.๒ กอช. จะดูแลไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานของ กอช. หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามภารกิจของ กอช. เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน หรือเป็นกรณีที่ กอช. จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้

๔.๓ ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นบุคคลภายนอก กอช. จะจัดให้มีข้อตกลงระหว่างกอช. กับผู้ประมวลผลข้อมูล เพื่อกำหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ กอช. กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ กอช. จะจัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย

๕. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กอช. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น กอช. จะลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรือระบบของ กอช. และผู้ซึ่งให้บริการแก่ กอช. (ถ้ามี) หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้เว้นแต่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ กอช. ยังมิได้สิ้นสุดลง หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของ กอช. หรือกรณีมีข้อพิพาททั้งก่อนและในระหว่างดำเนินคดีทางศาลจนสิ้นสุดระยะเวลาบังคับคดีตามกฎหมาย

โดยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะเก็บไว้ 10 ปี เมื่อผู้ปฏิบัติงานของกองทุนพ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงาน เว้นแต่ ในกรณีที่เป็นการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ หรือเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกองทุนจะต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย และสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุม 10 ปี นับแต่วันที่การประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมสิ้นสุดลง

๖. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการดังต่อไปนี้

๖.๑ สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับ กอช. เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว

๖.๒ สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถแจ้งให้ กอช. ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงมีสิทธิขอให้ กอช. เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

๖.๓ สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิที่ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจาก กอช. ขอให้ กอช. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ กอช. ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

๖.๔ สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้ กอช. ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณี

(๑) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษา ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(๒) ท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ กอช. ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป

(๓) ท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(๔) เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๖.๕ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้ กอช. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กอช. อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(๒) ท่านขอให้ กอช. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากท่านมีความจำเป็นต้องขอให้ กอช. เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

๖.๖ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ กอช. มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ กอช.

๖.๗ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิข้างต้นตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะในกรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดำเนินการเพื่อประโยชน์ สาธารณะหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ กอช. สิทธิของท่านในบางกรณีอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โดยกรอกแบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทาง www.nsf.or.th โดย กอช. จะพิจารณาดำเนินการตามคำร้องหรือปฏิเสธคำร้องของท่านและแจ้งผลกลับไปภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ กอช. ได้รับเอกสารคำร้องขอใช้สิทธินั้น

ท่านสามารถแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งเหตุรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง www.nsf.or.th

หากท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นว่า กอช. ปฎิบัติต่อสิทธิของท่านไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมาย ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้

๗. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

กอช. จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของ กอช. เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

๘. วิธีการติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : กองทุนการออมแห่งชาติ เลขที่ ๙๗๙/๓๗ - ๔๑ ชั้น ๑๘ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๐๔๙ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๐๑ - ๕๐๔ อีเมล saraban@nsf.or.th

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : กองทุนการออมแห่งชาติ เลขที่ ๙๗๙/๓๗ - ๔๑ ชั้น ๑๘ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๐๔๙ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๐๑ - ๕๐๔ อีเมล dpo@nsf.or.th

๙. การปรับปรุงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ประกาศฉบับนี้อยู่ภายใต้การตรวจสอบและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น จึงอาจมีการปรับปรุงแก้ไขได้เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เมื่อมีการปรับปรุงประกาศ กอช. จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ กอช. โดยเร็วที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖