เมนูช่องทางการสมัครและส่งเงินออม
เมนูตรวจสอบสิทธิและสมัครสมาชิก
เมนูพิมพ์ใบแจ้งยอดออนไลน์
เมนู e-learning กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การลงทุน

ผลการดำเนินงานด้านการลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

 

  นับตั้งแต่ต้นปี
(ytd)
ย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี
ปี
2565
ปี
2564
ปี
2563
อัตราผลตอบแทน
กอช. (ร้อยละ)
-2.28 -2.69 -2.65 0.14 0.14 0.82 2.48
อัตราผลตอบแทน
เงินฝาก* (ร้อยละ)
  0.60 0.58 0.81

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

สัดส่วนการลงทุน

มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ(เงินสะสมเงินสมทบ) 10,879.69 ล้านบาท ณ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย : กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตราสารหนี้ 
2. ความเสี่ยงด้านตลาด : กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดจากการลงทุนในตราสารหนี้และหน่วยลงทุนตราสารทุน
3. ความเสี่ยงด้านเครดิต : กองทุนมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

- กอช. เดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน อายุ 15 ปีขึ้นไป และประชาชนอาชีพอิสระ จังหวัดอุตรดิตถ์ ออมเงินกับ กอช. เพื่ออนาคต

- สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ผนึก กอช. และกรุงไทย เปิดตัวบริการ “ออมเพลิน” บนแอปฯ เป๋าตัง หนุนสะสมเงินออมระยะยาว สร้างหลักประกันมั่นคงให้แรงงานนอกระบบ

- กอช. เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ลงทุนกับกองทุนการออมแห่งชาติได้เงิน 3 เด้ง”  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

- กอช. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

- กอช. มุ่งขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน อายุ 15 ปีขึ้นไป และประชาชนอาชีพอิสระในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีเงินบำนาญใช้ยามเกษียณเป็นรายเดือนกับ กอช.

อ่านข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

สื่อ ดาวน์โหลด

ระบบบริการออนไลน์

เมนูสำหรับสมาชิก
เมนูสำหรับหน่วยรับสมัคร
เมนูศูนย์ข้อมูล
เมนู ITA
เมนู EIT

เฟซบุ๊ก กอช.

วิดีโอ

ปฏิทินกิจกรรม

ภาคีเครือข่าย