กระแสตอบรับดี กอช. รับเครือข่ายตัวแทนเพิ่ม ครบทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

           กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนสมาชิก กอช. สมัครเป็นตัวแทนประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างวินัยการออมให้กับประชาชนมีบำนาญครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัครหมู่บ้าน

ละ 1 คน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ (เสมียนตราอำเภอ) ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th” สอบถามโทร. 02-049-9000

          นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า  กอช. มุ่งสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ เชิญชวนสมาชิก สมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่การให้บริการสมาชิกอำนวยความสะดวก ในรับสมัครสมาชิก ส่งเงินออมสะสม ให้คำปรึกษาหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออมเงินกับ กอช. และส่งเสริมให้มีการออมในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครอบคลุมทั่วทั้งประเทศกว่า 74,000 หมู่บ้าน โดยเปิดรับสมัครหมู่บ้านละ 1 ท่าน เพียงผู้ที่สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

  1.  ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิก กอช.
  2.  ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ผู้ใหญ่บ้านรับรองคุณสมบัติ 
  3.  มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านที่ทำการสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน
  4.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กอช. 
  5.  ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านการเงิน การพนัน หรือยาเสพติด
  6.  ไม่เคยต้องคำพิพากษาจำคุก

          ทั้งนี้ สมาชิกสามารถสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพียงแสดงความประสงค์พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ (เสมียนตราอำเภอ) ตามวันและเวลาทำการ ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000  

 

   “คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”