เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พร้อมด้วยนายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้าร่วมหารือกับ นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการเป็นสื่อกลาง ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก กอช. ผ่านเครือข่ายธนาคารเอกชน และการพัฒนาข้อมูลความรู้เรื่องการวางแผนออมเงินกับ กอช. เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร Financial Literacy ที่สมาคมธนาคารไทย ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษา ในปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมธนาคารไทย อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

 

, ,