วันนี้ (28 ธ.ค. 63) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พร้อมด้วยนางสาวปราณี ธนิตกิตติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนการตลาดและส่งเสริมการออม เข้าร่วมหารือกับ พลเรือเอก อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และ พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ พร้อมคณะผู้บริหารกองทัพเรือ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการสร้างวินัยการออม และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก กอช. แก่ทหารกองประจำการภายใต้สังกัดกองทัพเรือในปี 2563 และร่วมวางแผนส่งเสริมการออมเงินกับ กอช. ในปี 2564 เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล กอช. ผ่านช่องทางวิทยุรายการ “นาวีสัมพันธ์” พร้อมวางแนวทางในการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

และในวันเดียวกันนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้เข้าร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ ปี 2563 พร้อมหารือถึงแนวทางหนุนเสริมและผลักดันการส่งเสริมการออมเงินกับ กอช. ในพื้นที่ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการ ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพฯ

, , , ,