วันนี้ (29 ธ.ค. 63) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พร้อมด้วยนางสาวปราณี ธนิตกิตติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนการตลาดและส่งเสริมการออม เข้าร่วมประชุมกับพลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการออมกับ กอช. ในปี 2564 ให้แก่ทหารกองประจำการภายใต้สังกัดกองทัพอากาศไทย รวมถึงให้การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการออมเงินให้กับบุคลากรในส่วนของข้าราชการในเหล่าทัพเพื่อเสริมสร้างวินัยด้านการออมเพื่อเป็นหลักประกันความมั่งคงในวัยเกษียณ ณ ห้องประชุมรับรอง อาคารศูนย์ลาดตระเวน ชั้น 2 กรมควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ ศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เขตสายไหม กรุงเทพฯ