นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “การวางแผนการออมเงินกับ กอช. เพื่ออนาคต” โครงการออมกับ กอช. โดยมี นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และนายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้การต้อนรับ พร้อมหารือการส่งเสริมการออมในสถานศึกษาภายใต้การกำกับดูแล ทั้งนี้ กอช. ได้ให้ความรู้การวางแผนการเงินแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการวางแผนการออมเงินเพื่ออนาคต พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนออมเงินต่อเนื่อง ซึ่งทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำเรื่องการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการเงินการคลังบรรจุในหลักสูตรวิชาเรียนให้นักเรียน ได้เกิดความเข้าใจการเงินตั้งแต่วัยเรียน เพื่ออนาคตของตนเองและบุคคลรอบข้าง ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2564

 

, , , , ,