วันนี้ (26 มี.ค.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. กลุ่มนักเรียน สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย – บึงกาฬ และให้เกียรติเป็นวิทยากรในการเสวนา “นักเรียน สพม.หนองคาย – สพม.บึงกาฬ ออม 100% กับ กอช.” โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ ดร.กานนท์ แสนเภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 มอบนโยบายการขับเคลื่อนการส่งเสริมการออมกับ กอช. แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู 56 โรงเรียนภายใต้การกำกับดูแล เพื่อส่งเสริมการออมให้เด็กนักเรียนได้รู้จักวางแผนออมเงินไว้ใช้ในอนาคตกับ กอช. พร้อมรับเงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุ สูงสุด 1,200 บาทต่อปี ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

 

และในวันเดียวกัน นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. สำหรับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และครูเข้าร่วมจำนวน 100 คน จาก 29 โรงเรียน ณ หอประชุมพนมอดุลวิทยา โรงเรียนพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา กอช. ได้ร่วมกับ สพฐ. ในการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่ ถ่ายทอดองค์ความรู้และมอบนโยบายส่งเสริมการออมแก่ ผู้อำนวยการและครู ภายใต้การกำกับดูแล และได้มีการจัดประชุมให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการออมเงินกับ กอช. ผ่านระบบ Google Meet ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดย กอช. จะร่วมกับ สพฐ. ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินกับ กอช. แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของ สพฐ. ให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ต่อไป

 

, , , , , , , , , , , ,