เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64 นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องการวางแผนการออมและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการออมเงินไว้ใช้ในอนาคต กับ กอช. ในการประชุมเชิงปฎิบัติการภายใต้โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. สำหรับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรจาก 63 โรงเรียน จำนวนกว่า 100 คน ณ หอประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

, , , , ,