วันนี้ (8 เม.ย.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การสื่อสารประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการออม ระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (พปส.) โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงิน เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่วัยเรียน วัยทำงาน ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ตั้งแต่การสร้างหลักประกันด้านรายได้ การออมเงินให้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพในวัยเกษียณหรือวัยสูงอายุ การเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและวางแผนชีวิตอย่างมีคุณค่า ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนด้านการออมเงิน เพื่อไว้ใช้ยามเกษียณกับ กอช. รวมถึงร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อทางการเงิน และการป้องกันภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

, , , , ,