ประกาศแจ้งโอนเงินค่าสินค้า บริการ

1. โอนเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีรับโอนเงินต่างธนาคารเงินเข้าบัญชี (T+2) วันทำการ

2. บัญชีรับโอนเงินต่างธนาคารมีค่าธรรมเนียมธนาคาร ผู้รับโอนเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม

3. นำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ส่งให้ฝ่ายการเงินสำนักงาน ภายใน 7 วัน

วัน เวลา และสถานที่ส่งใบเสร็จรับเงิน และรับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

วัน : ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน (กรณีตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร จะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป)

เวลา : 9.00น. – 12.00น. และ  13.00น. – 17.00น. (พักเที่ยง 12.00น. – 13.00น.)

สถานที่ : กองทุนการออมแห่งชาติ  ตึก เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น18 ติดต่อ ฝ่ายการเงิน โทร.02-049-9000 ต่อ 703 , 704