ร่วมงานกับเรา

คุณสมบัติทั่วไปและรายละเอียดการรับสมัคร

1. คุณสมบัติทั่วไป
          ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2555 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
          1.1 มีสัญชาติไทย
          1.2 มีอายุตามที่กองทุนการออมแห่งชาติกำหนด โดยไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
          1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
          1.4 สามารถทำงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา
          1.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
          1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
          1.7 ไม่เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยถึงต้องออกจากงานของกองทุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน หรือองค์การสาธารณะอื่น
          1.8 ไม่เคยเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้องรัง
          1.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ
          1.10 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
          1.11 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          1.12 เป็นผู้มีประวัติและพฤติกรรมซึ่งกองทุนได้ตรวจสอบแล้วว่า เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อเป็นพนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ

2. สถานที่รับสมัคร
         ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กองทุนการออมแห่งชาติ (www.nsf.or.th) โดยแนบเอกสาร ได้แก่ ประวัติโดยย่อ (Resume) และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ส่งไปที่ E-mail Address: recruit@nsf.or.th โดยระบุหัวข้อ (Subject) “ตำแหน่ง.............(ตำแหน่งงานที่สนใจ)” (หากไม่ระบุท่านอาจเสียสิทธิในการเรียกดูใบสมัครของท่าน เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครจำนวนมาก) 

3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาสมัครงานในวันเข้าสัมภาษณ์
          กรณีผู้สมัครได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ให้นำหลักฐาน ดังต่อไปนี้มาในวันเข้าสัมภาษณ์
          3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
          3.2 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
          3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
          3.4 สำเนาใบปริญญาบัตร ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว 1 ฉบับ
          3.5 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ 
          3.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ
          3.7 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบนำเข้าเงินเดือน (Slip เงินเดือน)
          3.8 ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ เอกสารสำเนาจะต้องเป็นกระดาษ A4 และในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับด้วย

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก/ผลการคัดเลือก
          กองทุนการออมแห่งชาติจะติดต่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ที่ให้ไว้

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ

          ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ ในตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5

6. เงื่อนไขการสมัครสอบ

          1) การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับ กอช.และ Aptitude Test
          2) สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ) เช่นความรู้ที่ใช้ในงาน ประสบการณอุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว เป็นคนทำงานเพื่อเสียสละ เพื่อสังคม เพื่อส่วนรวม ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม
*****ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปก่อน และผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ จะเข้าทดสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก / ผลการคัดเลือก

          กองทุนการออมแห่งชาติจะแจ้งผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก/ผลการคัดเลือกถึงผู้สมัครโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ และ/หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ตามที่ผู้สมัครได้ระบุมา ทั้งนี้ กอช. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากคะแนนรวมทั้ง 2 ส่วน
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนของกองทุนการออมแห่งชาติ

8. การจ้าง

          ทั้งนี้ ค่าจ้างของพนักงาน เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วให้ได้รับอัตราค่าจ้างตาม กอช. กำหนด ซึ่ง กอช.จะได้ประเมิน สมรรถนะ คุณสมบัติ และคุณลักษณะของแต่ละบุคคล เพื่อพิจารณากำหนดเป็นอัตราค่าจ้างของพนักงานแต่ละบุคคลต่อไป ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก อาจได้รับการจ้าง และ/หรือบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งอื่นหรือในระดับตำแหน่งที่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในใบสมัคร ตามดุลพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์และกำหนดอัตราค่าจ้าง โดยความยินยอมของผู้สมัคร

กรอกใบสมัครงานออนไลน์

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน