กอช. ขอแสดงความยินดี 7 จังหวัด ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น”

         กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ร่วมแสดงความยินดีและชมเชย 7 จังหวัดที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “จังหวัดที่ส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น ไตรมาส 1 ปี 2562” มียอดสมาชิก กอช.

เพิ่มขึ้นตามเป้ามากกว่าร้อยละสิบ ในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย

          นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า กอช. ขอแสดงความยินดีและชมเชย 7 จังหวัด ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จังหวัดที่ส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น ไตรมาส 1 ปี 2562 ในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย ที่มียอดสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละสิบ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดตรัง

         และต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 จังหวัด ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการลงพื้นที่มอบสิทธิสวัสดิการ สำหรับประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการ ได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลในการสนับสนุนเงินสมทบตามช่วงอายุ และได้รับเงินบำนาญรายเดือนไว้ใช้ดำรงชีพในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี ตลอดจนสัมฤทธิ์ผลได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม อันเป็นประเด็นหลักสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพด้านการจัดสวัสดิการพื้นฐานของรัฐบาลที่จะนำไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

          สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิก กอช. ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี ยังไม่มีสวัสดิการจากรัฐบาล ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีจำนวนกว่า 21 ล้านคน ทั่วประเทศ จะได้เติมเต็มเงินออมหลังเกษียณเป็นรายเดือน เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน ทั้งนี้ กอช. ยังมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “กอช” เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ ทั้งระบบ iOS และ Android หรือ ที่ www.nsf.or.th หรือที่หน่วยรับสมัครของ กอช. ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง อาทิ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ออมสิน และกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ตู้บุญเติม เทสโก้โลตัส รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลสายด่วนเงินออม 02-049-9000

 

 

,
ไฟล์เอกสาร: PDF icon 4.ข่าวฉบับเต็ม4.pdf