กอช. เชิญชวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในโครงการการเคหะแห่งชาติสมัครสมาชิก กอช. รับสิทธิประโยชน์เพิ่ม 4 ต่อ”

 

         กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในโครงการการเคหะแห่งชาติ ที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลในการออมเงินกับ กอช. ไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี โดยสามารถสมัครสมาชิกออมเงินเริ่มต้น 50 – 13,200 บาท/ปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่ม 4 ต่อ ในการเป็นสมาชิก กอช.

               นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในโครงการการเคหะแห่งชาติ ที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลในการออมเงินกับ กอช. ไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี โดยสามารถสมัครสมาชิก และรับสิทธิประโยชน์เพิ่มอีก  4 ต่อ ดังนี้

                ต่อที่ 1  ได้รับเงินสมทบในแต่ละปีตามช่วงอายุของสมาชิก

                 - ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง
                    โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท
                 - ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง
                    โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท
                 - ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง
                    โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท

              ต่อที่ 2  ผลประโยชน์ของเงินสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุน

              ต่อที่ 3  ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม

              ต่อที่ 4  สิทธิประโยชน์ส่วนลดสำหรับที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

                     ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่า/เช่าซื้อตามสัญญารายเดือน

              ทั้งนี้ กอช. ยังได้มีการจัดอบรม “โครงการเกษียณสุขสร้างได้เองกับ กอช.” ให้แก่ผู้แทนฝ่ายบริหารงานชุมชน 1 – 4 เพื่อนำข้อมูลในการออมเงินไปถ่ายทอด ขยายผลความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง เป็นการสร้างเครือข่ายผู้นำที่มีจิตมุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้ ประโยชน์ของการออมเงินผ่าน กอช. เป็นต้นแบบกระจายทวีคูณ โดยผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก กอช. มีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี เป็นแรงงานนอกระบบ ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3, ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาทิ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา ผู้ขับรถรับจ้างทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันหลังเกษียณ เมื่ออายุ 60 ปี เป็นรายเดือนและสร้างความมั่นคงทางการเงินในชีวิต 

          นอกจากนี้ กอช. ยังมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “กอช” เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ทั้งระบบ IOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th หรือที่ธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม ทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000”            

 

ไฟล์เอกสาร: PDF icon 1.ข่าวฉบับเต็ม1.pdf