คณะกรรมการ กอช. เห็นชอบแต่งตั้ง ‘อรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล นั่งเก้าอี้รองเลขาธิการฯ กอช. ด้านการลงทุน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 5 กุมภาพันธ์นี้”

 

                    คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เห็นชอบแต่งตั้ง นายอรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติด้านการลงทุน เข้าปฏิบัติหน้าที่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมบริหารเงินกองทุนให้สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์บริหารเงินกองทุนรวมมีความเชี่ยวชาญตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นเวลานานกว่า 20 ปี

                 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. จากมติคณะกรรมการ กอช. โดยมี นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายอรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติด้านการลงทุน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการลงทุน ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรองเลขาธิการฯ กอช. ด้านการลงทุน จะทำหน้าที่บริหารจัดการเงินกองทุนของสมาชิกให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้นโยบายการลงทุนที่กำหนดโดยคณะกรรมการ กอช. เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับสมาชิกเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ

                          นายอรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล รองเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ด้านการลงทุน ปัจจุบันอายุ 48 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท MBA (Finance) จาก University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ Chartered Financial Analyst (CFA) จาก CFA Institute และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้จัดการกองทุนและตราสารอนุพันธ์ จากสำนักงาน กลต. ทั้งนี้เคยดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารด้านการบริหารการลงทุนใน บลจ. หลายแห่ง พร้อมด้วยประสบการณ์ในการบริหารการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในกองทุนประเภทต่าง ๆ อาทิ กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล ด้วยประสบการณ์การลงทุนที่เชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน จะช่วยให้การบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อวัยเกษียณของ กอช. ให้กับประชาชนเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างความมั่นคงและมั่งคั่งของเงินออม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลการลงทุนและความเป็นมืออาชีพ โดยยึดหลักผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวมเป็นสำคัญ

                          ทั้งนี้ นายอรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล จะเข้าปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะกรรมการ กอช. ด้านการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

 

ดาว์โหลด ข่าวฉบับเต็ม

,
ไฟล์เอกสาร: PDF icon 1.ข่าวฉบับเต็ม1.pdf