ประกาศแจ้งโอนเงินค่าสินค้า บริการ

1. โอนเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
กรณีบัญชีรับโอนเงินต่างธนาคารเงินเข้าบัญชี 2 วันทำการ (T+2)

2. บัญชีรับโอนเงินต่างธนาคารมีค่าธรรมเนียมธนาคาร ผู้รับโอนเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม

3. นำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ส่งให้ฝ่ายการเงินสำนักงาน ภายใน 7 วัน

 

วัน เวลา สถานที่ส่งใบเสร็จรับเงิน และรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วัน : ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน (กรณีตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร จะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป)

เวลา : 9.00 น. – 12.00 น. และ  13.00 น. – 17.00 น. (พักเที่ยง 12.00 น. – 13.00 น.)

สถานที่ : กองทุนการออมแห่งชาติ  ตึก เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 18

ติดต่อ : ฝ่ายการเงินฯ โทร.02-049-9000 ต่อ 703, 704, 708, 709