เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 63 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โดยร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักสูตร “Train the Trainer : Happy Money สุขเงิน สร้างได้” โดยนายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมเงินกับ กอช ให้แก่ คณะอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ #กอช. #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #ส่งเสริมการออมเงิน #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

, , ,