วันนี้ (9 ก.ค. 63 ) นายวิโรจน์ รอดดำ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคใต้ กองทุนการออมแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดตรัง รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างเสริมความรู้ และความเข้าใจให้ตัวแทนได้รู้จัก และเข้าใจสิทธิประโยชน์ที่ได้จะรับจากการเป็นสมาชิก กอช. ณ ห้องประชุมนคราบอลรูม 2 โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และในวันเดียวกัน นางสาวปราณี ธนิตกิตติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนการตลาดและส่งเสริมการออมได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 1 ณ ห้องอุดรธานีแกรนด์ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ ตัวแทนที่ผ่านการอบรมจะสามารถเป็นตัวแทน กอช. ในการให้คำปรึกษาแก่สมาชิก กอช. พร้อมช่วยกันขับเคลื่อนให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีบำนาญไว้ใช้หลังเกษียณต่อไป #กอช. #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #ตัวแทนกอช #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

, , , , , , ,