วันที่ 9 ก.ค. 63 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก กอช. ให้แก่ลูกจ้างที่ยังไม่มีสวัสดิการใดๆ จากรัฐ ณ ห้องประชุม 4 และ 5 อาคารธนพิพัฒน์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ #กอช. #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

, , ,