วันที่ 8-9 ก.ค. 63 สำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ อ.วังวิเศษ ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านเกษตรกรรม รวมถึงส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการออมเงินกับ กอช. ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปที่สนใจจำนวน 120 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์สวนสาธารณะวังนกน้ำ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง #กอช. #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

, ,